El present avís legal regula les condicions d'ús del portal web www.tekitaly.es, titularitat de Vajolet Diffusion, S.L., que es posa a disposició dels usuaris d'Internet. En compliment de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, Llei 34/02, l'informem dels següents aspectes:

 

Les dades registrals del titular de la web són:

Denominació social: Vajolet Diffusion, S.L.  CIF: B01816388 Domicili social: dels Prats, 27 - 17404 Riells i Viabrea (Girona) Tlf: 610 260 003 Mail: info@tekitaly.es. 

L'accés als continguts de la pàgina web és gratuït. L'informem que per al coneixement de cert tipus d'informació de la web és necessari que l'usuari es doni d'alta. La utilització del portal web atorga la condició d'usuari i implica l'acceptació de les presents estipulacions. L'advertim que el contingut d'aquest Avís pot variar en qualsevol moment, motiu pel qual li recomanem la seva lectura a l'inici de qualsevol sessió.

Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual de la pàgina web www.tekitaly.es, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades, texts, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, sofware, enllaços i la resta de continguts audiovisuals o de so, en endavant ELS CONTINGUTS, són titularitat de Vajolet Diffusion, S.L., a qui correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Per tant, a l'usuari no se li cedeix cap dret dels anteriorment descrits, excepte els necessaris per a l'ús de la web. Les marques, noms comercials i/o signes distintius són propietat de Vajolet Diffusion, S.L., sense que es pugui entendre que l'accés al portal web atribueixi cap dret a l'usuari sobre les dites marques, noms comercials i/o signes distintius.

Vajolet Diffusion, S.L. és titular dels drets de propietat industrial referits als seus productes i serveis, i específicament dels relatius a la marca registrada. Respecte a les cites de productes i serveis de tercers, nom de l'empresa, reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual, no implicant la seva menció o aparició a la web l'existència de drets o responsabilitats de Vajolet Diffusion, S.L. sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part de Vajolet Diffusion, S.L., a no ser que es manifesti de forma expressa.

Condicions d'ús del portal

L'usuari no utilitzarà la web ni els serveis oferts en ella per a la realització d'activitats contràries a les lleis, a la moral, a l'ordre públic, o que sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics o productes i aplicacions informàtiques de Vajolet Diffusion, S.L. o de tercers. Tampoc podrà realitzar activitats publicitàries o d'explotació comercial i no remetre missatges utilitzant una identitat falsa i no ocultar l'origen del missatge. L'usuari haurà d'utilitzar el Portal conforme a la Llei i el present Avís. 

Vajolet Diffusion, S.L. actua com prestador de serveis de la societat de la informació de forma exclusiva, no fent-se responsable dels continguts, que contravenint les presents condicions es poguessin enviar, sent l'usuari, en aquests casos, el responsable d'aquests. L'usuari s'obliga a respectar les restriccions d'ús del portal web que en cada moment s'acordin per part de Vajolet Diffusion, S.L. 

Contingut

L'usuari haurà d'utilitzar els continguts del portal web conforme a la llei, actual Avís Legal i la resta de normativa que fos d'aplicació. Vajolet Diffusion, S.L. no garanteix la licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts que els usuaris transmetin en l'ús del portal web www.tekitaly.es. L'usuari s'haurà d'abstenir de reproduir, copia, distribuir, posa a disposició, comunica públicament, transformar o modificar els continguts, excepte en els casos autoritzats per llei o expressament consentits per Vajolet Diffusion, S.L. o qui ostenti la titularitat dels drets d'explotació. 

S'autoritza la visualització, impressió i descàrrega parcial del contingut de la web només i exclusivament si concorren les següents condicions:

a) Que sigui compatible amb les finalitats de la web

b) Que es realitzi amb l'exclusiu ànim d'obtenir la informació continguda per ús personal i privat

c) Que cap dels continguts relacionats a la web siguin modificats de cap manera

d) Que cap gràfic, icona o marge disponible a la web sigui copiat o distribuït separadament del text o resta d'imatges que l'acompanyen 

Navegació i seguretat

Vajolet Diffusion, S.L. no garanteix la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés a la web o al seu contingut, ni que aquesta estigui actualitzada. Vajolet Diffusion, S.L. portarà a terme, sempre que no concorrin causes que ho facin impossible o de difícil execució, i tan aviat com tingui notícia dels errors, desconnexions o falta d'actualització dels continguts, totes aquelles tasques per a solucionar els errors, restablir la comunicació i actualitzar els continguts.

L'accés a la web així com l'ús no consentit que es pugui fer de la informació continguda en ella és de l'exclusiva responsabilitat de qui la realitzi. Vajolet Diffusion, S.L. no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que es pugui derivar de dit accés o ús.

Tanmateix, no es fa responsable dels errors de seguretat, que es puguin produir ni dels danys que es puguin causar al sistema informàtic de l'usuari (hardware i software), o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de: 

a) la presència d'un virus a l'ordinador de l'usuari que sigui utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la web

b) un mal funcionament del navegador

c) de l'ús de versions no actualitzades d'aquest. No garanteix l'absència de virus altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, en els documents o fitxers de l'usuari

Enllaços

Tot enllaç de tercers a la web ha de ser-ho a la seva pàgina principal, quedant expressament prohibits els enllaços profunds, el framming i qualsevol altre aprofitament dels continguts de la web, a favor de tercers no autoritzat.

Els continguts de la pàgina web relacionats amb l'activitat empresarial de Vajolet Diffusion, S.L. són de caràcter general, i no es consideren suficients per a la presa de decisions per part de l'usuari, que haurà de contactar amb l'empresa per tal de verificar dits continguts. Vajolet Diffusion, S.L. no es responsabilitza dels danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència de les actuacions de l'usuari o de tercers basades en la informació obtinguda en el portal web www.tekitaly.es. Vajolet Diffusion, S.L. no es responsabilitza dels danys i perjudicis produïts a l'usuari que tinguin la seva causa en fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Portal durant la prestació d'aquest. 

Comunicació d'activitats il·lícites

Quan l'usuari de la web o qualsevol altre d'Internet tingués coneixement que els llocs enllaçats envien a pàgines web amb continguts o serveis il·lícits, nocius, denigrants, violents o contraris a la moral, podrà posar-se en contacte amb Vajolet Diffusion, S.L., indicant la següent informació: Dades personals de comunicant (nom, adreça, número de telèfon i adreça de correu electrònic). Descripció dels fets que revelen el caràcter il·lícit o inadequat del lloc enllaçat. Declaració expressa que la informació continguda en la reclamació és exacta.

La recepció per part de Vajolet Diffusion, S.L. de la comunicació prevista en aquesta clàusula no suposarà, segons el que es disposa a la LSSI, el coneixement efectiu de les activitats i/o continguts indicats pel comunicant.

Estoc, Preus i Característiques dels productes

El client està obligat a consultar abans de realitzar la compra, el preu, característiques i estoc dels productes que desitja adquirir.

El preu de cada producte està indicat en la seva unitat de mesura individual, especificant-se en el mateix nom del producte o en la seva descripció. 

Garantia Legal

tekitaly.es, en base l'article 123 del Reial Decret Legislatiu 1/2007 respondrà a les faltes de conformitat que es manifestin en un termini de dos anys des de l'entrega del producte.  

Legislació

Les parts, Vajolet Diffusion, S.L. i l'usuari, se sotmeten a la legislació espanyola, d'acord amb l'article 29 de la Llei 34/2002 i en compliment de l'article 90.2 del Reial Decret Legislatiu 1/2007.